WERKWIJZE

Om kwalitatieve en effectieve ondersteuning te bieden werken wij volgens een welbepaald stappenplan.

 • Intakegesprek: We starten het traject met een intakegesprek waarbij we nader kennismaken. Hierbij brengen we de anamnese in kaart en proberen we jouw hulpvraag helder te krijgen. Daarnaast zullen enkele gerichte vragen gesteld worden waardoor we kunnen inschatten of het gaat om een normale of zorgwekkende eetontwikkeling. Dat heeft immers een invloed op het te volgen traject.

 • Screening eetproblemen: Om eetproblemen goed te begrijpen en de aard en de ernst in te schatten, is een uitgebreide screening aangewezen. Deze screening schetst een breed beeld van het eetprobleem en geeft bijgevolg een duidelijk overzicht van het ontstaan en eventuele kindfactoren, alsook de mate waarin de problematiek jouw kind belemmert in zijn/haar dagelijkse activiteiten en/of sociale participatie. Het biedt eveneens zicht op de in stand houdende factoren.

  Na de screening gaan we over tot multidisciplinair overleg met ons team. Zo kan iedereen zijn expertise binnen brengen vanuit zijn/haar vakgebied. We hebben daarbij oog voor de indicaties van de eetstoornis ARFID en eventuele andere onderliggende problematieken. Indien nodig kan ook de kinderpsychiater gecontacteerd worden voor advies en/of diagnostiek. In teamverband zullen we bepalen welke disciplines aangewezen zijn voor de verdere behandeling van jouw kind. Na de uitgebreide screening schrijven we onze bevindingen neer in een verslag dat je mee krijgt.

 • Adviesgesprek: Tijdens het adviesgesprek zullen we samen met jou overlopen wat bleek uit de screening. De bevindingen van het hele team worden meegenomen in dit gesprek. Hierbij zullen we eveneens het ontstaan van het eetprobleem schetsen en de noden van jouw kind verder kaderen. Die psycho-educatie vinden we cruciaal om jou als ouder een goed begrip te geven van de kern van het eetprobleem. We adviseren jou tijdens dit gesprek over de behandeling op maat die we als team voorstellen vanuit de hypothesestelling, zowel wat betreft de therapeuten, de frequentie als de intensiteit. Uiteraard bepaal je als ouder mee het behandelplan naargelang de beschikbare tijd, bereikbaarheid, betaalbaarheid en eventuele andere factoren.

 • Doelenbepaling: Doorheen de vorige fases schenken we ook aandacht aan het bepalen van de doelen van de behandeling. Deze bespreken we uitvoerig vanuit jouw hulpvragen als ouder. Er is immers geen behandeling mogelijk zonder vooropgestelde doelstellingen. Omdat we ouderbetrokkenheid hoog in het vaandel dragen, zal ook dit in samenspraak gebeuren. Daarnaast zal elke zorgverlener dit tijdens de behandeling vanuit zijn vakgebied benaderen.

  Naast doelen voor jouw kind willen we ook zicht krijgen op de noden of doelen van jou als ouder zelf. Heb je handvaten nodig om hiermee om te gaan? Hoe kunnen we jouw context ondersteunen om het hoofd boven water te houden in dit traject? Ook met deze zaken kunnen we aan de slag gaan.

 • Behandeling op maat: Na de voorgaande consultaties kunnen we starten met de behandeling van jouw kind. De ondersteuning kan verschillende vormen aannemen zoals individuele begeleiding, ouderbegeleiding, gezinsbegeleiding, contextbegeleiding en groepswerking. Meer informatie hierover vind je terug bij ons Aanbod.

 • Evolutiebespreking: Tussentijds zetten we in op evolutiebesprekingen met alle betrokken behandelaars en jij als ouder. Zo kunnen tussendoor de doelen bekeken worden en kan de behandeling bijgestuurd worden waar nodig.

 • Afronding en nazorg: Op het einde van de behandelingsperiode is het cruciaal om dit goed af te ronden. Enerzijds voor jouw kind zelf zodat hier duidelijkheid rond is. Anderzijds naar jou als ouder toe. Zo kan het spannend zijn en twijfels oproepen wanneer het einde van de ondersteuning in zicht is. Hier ruim van tevoren op inzetten, is noodzakelijk. We zullen daarbij regelmatig ook polsen naar wat jij nodig hebt om hiermee verder te kunnen. Tijdens een laatste gezamenlijk overleg bespreken we dit uitvoerig met jou en overlopen we de handvaten voor de thuissituatie. Daarnaast laten we jouw gezin niet zomaar los en besteden we aandacht aan nazorg. Indien nodig kunnen we eveneens een of meerdere follow-up sessies plannen al naargelang de noodzaak.

Zowel het intakegesprek, de screening eetproblemen en het adviesgesprek verlopen uitsluitend met ouders en zonder kinderen. We kiezen hier bewust voor omdat dit wel wat tijd in beslag neemt en omdat we het belangrijk vinden dat je als ouder vrij en open over je bezorgdheden en eventuele frustraties kan praten.MULTIDISCIPLINAIRE GROEPSPRAKTIJK VOOR KINDEREN MET EETPROBLEMEN

- ondersteuning voor het hele gezin -