ALGEMENE VOORWAARDEN


1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen en door EetMee voor akkoord ondertekend, zijn deze factuurvoorwaarden van toepassing en beheersen zij de relatie tussen EetMee en de cliënt/consument.

BEGELEIDING/ONDERSTEUNING:

2. Annulering van afspraken dient uiterlijk 48 uren voorafgaand aan de aanvang van de sessie te gebeuren. Indien de cliënt de sessie niet of laattijdig annuleert, dan is de cliënt EetMee een bedrag van 100% van de waarde van de voorziene sessie verschuldigd. 

VORMING:

3. De consument heeft een bedenktermijn van 14 dagen nadat die online een overeenkomst met EetMee hebt gesloten aangaande een vorming, tenzij de consument afstand deed van het herroepingsrecht. Binnen deze termijn kan de overeenkomst zonder opgave van redenen schriftelijk ontbonden worden. De bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. De betaling wordt door EetMee binnen 14 dagen gerestitueerd via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt. Deze termijn gaat in op de dag nadat de herroeping werd gemeld. Het risico en de bewijslast voor het juist en tijdig herroepen van de overeenkomst ligt bij de consument.

4. EetMee zal haar diensten voor vorming naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Kennis en ervaring wordt gedeeld, maar EetMee geeft geen garanties op het bereiken van de door de consument gewenste doelen.De consument geeft EetMee tijdig alle informatie die van belang is voor de uitvoering van de overeenkomst en informeert over relevante wijzigingen. De consument respecteert de privacy van de andere deelnemers en de personen in de door EetMee gebruikte video's. Het maken en verspreiden van beeld - of geluidsopnames van bijeenkomsten of video's, op welke wijze dan ook, is niet toegestaan, indien dat toch gebeurt is de consument volledig aansprakelijk voor alle schade die hieruit voortvloeit.

5. Doordat sommige diensten online geleverd worden, kan EetMee niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om te zorgen voor een goed werkende internetverbinding om gebruik te kunnen ma ken van de online diensten van EetMee.

6. EetMee mag de inhoud van het vormingsaanbod tussentijds wijzigen in verband met een kwalitatieve verbetering. Ook mag EetMee de planning van onderdelen van het vormingsaanbod, waaronder data, locatie en of tijdstip, tussentijds wijzigen. Die wijzigingen mag EetMee zonder overleg doorvoeren. In geval de locatie of datum door EetMee wordt gewijzigd, heeft de consument het recht binnen 5 dagen na mededeling van de wijziging de deelname kosteloos te verplaatsen naar een later moment. Consumenten mogen in dat geval ook de overeenkomst schriftelijk ontbinden.

7. Op alle werken behorende bij de diensten van EetMee, waaronder slides, video's, documenten en andere materialen, berust het auteursrecht uitsluitend bij EetMee. Het is uitdrukkelijk verboden deze te delen met anderen, noch (delen van) deze werken commercieel te verkopen, op te nemen in een eigen programma of anderszins een vergoeding te vragen voor deze werken. 

8. Annulering van een vorming kan uitsluitend schriftelijk worden gedaan waarbij volgende annuleringsvergoeding in rekening wo rdt gebracht: Tot 30 dagen voor de aanvangsdatum mag de consument kosteloos annuleren. Tussen de 30 en 15 dagen voor aanvangsdatum is de consument gehouden een 50% van het overeengekomen bedrag te vergoeden. Binnen 15 dagen voor aanvangsdatum is de consument gehouden 100% van de overeengekomen prijs te vergoeden. Gemiste vormingen kunnen niet worden ingehaald en leiden niet tot een vermindering van de betalingsverplichting.

9. Als EetMee verhinderd is wegens ziekte of een andere omstandigheid buiten haar schuld of invloedssfeer, dan mag EetMee de training verplaatsen. Als de nieuwe datum voor de consument niet mogelijk is, dan komen de betalingsverplichtingen te vervallen. Al gedane betalingen worden terugbetaald. Voor vormingen binnen de organisatie van de consument wordt in overleg een nieuwe datum bepaald.

10. In geval van overmacht vervalt de plicht tot nakoming van de overeengekomen overeenkomst, zonder dat voor de consument een recht ontstaat op vergoeding van kosten, schade en rente. Met overmacht wordt bedoeld een situatie waarin het voor EetMee redelijkerwijs onmogelijk is of gehinderd wordt om de diensten te verlenen zoals afgesproken. Als sprake is van overmacht, dan zal EetMee de consument zo snel mogelijk informeren. Wanneer de overmachtssituatie langer duurt dan twee maanden hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

ALGEMEEN:

11. Tenzij anders vermeld, zijn alle facturen te betalen te Hoogstraat 25C – 2870 Puurs-Sint-Amands. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag zal een eerste, kosteloze herinnering per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs verzonden worden aan de cliënt/consument. Bij gebrek aan betaling na de eerste herinnering en na het verstrijken van een termijn van ten minste veertien kalenderdagen, zal een tweede herinnering verzonden worden per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs. Vanaf dat ogenblik zal de verschuldigde hoofdsom verhoogd worden met de verwijlinteresten a rato van de interestvoet bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 b etreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. De cliënt/consument is vanaf dat ogenblik tevens een bijkomende forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 20,-, evenwel zonder dat deze hoger kan zijn dan het door artikel XIX.4, lid 1, 2° Wetboek Economisch Recht (WER) bepaalde maximum, in welk geval desgevallend de bijkomende forfaitaire schadevergoeding automatisch zal verminderd worden tot het door artikel XIX.4, lid 1, 2° WER toegestane maximumbedrag. In het geval EetMee zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de cliënt/consument recht op een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 20,-, evenwel zonder dat deze hoger kan zijn dan het door artikel XIX.4, lid 1, 2° WER bepaalde maximum, in welk geval desgevallend de bijkomende forfaitaire schadevergoeding automatisch zal verminderd worden tot het door artikel XIX.4, lid 1, 2° WER toegestane maximumbedrag. Voor elke aanmaning die na de eerste herinnering wordt verzonden door EetMee wordt een administratieve kost van € 7,- gerekend.

12. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing. De ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen is bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil dat voortvloeit uit deze factuurvoorwaarden.


MULTIDISCIPLINAIRE GROEPSPRAKTIJK VOOR JONGE KINDEREN MET EETPROBLEMEN

- ondersteuning voor het hele gezin -