VORMING

Omdat vroegdetectie en vroeginterventie zeer belangrijk zijn bij eetproblemen zetten we ook in op een vormingsaanbod. Het bekender maken van deze problematiek – zowel bij ouders als professionals – is cruciaal om dit sneller te herkennen. Hiervoor hebben we een vormingsaanbod uitgewerkt.

Daarnaast wordt EetMee ook regelmatig gevraagd als gastspreker of vormingen in opdracht. Zo geven we lezingen voor Huis van het Kind, LOK groepen van huisartsen of pediaters, scholen voor buitengewoon onderwijs en kinderopvangdiensten. Ook verzorgen wij een gastcollege rond casuïstiek van ARFID voor de Odisee Hogeschool binnen de opleiding Voedings- en Dieetkunde.VORMING: Heeft mijn kind een eetprobleem?

Voor wie?
Dit is een laagdrempelige vorming voor ouders, grootouders en geïnteresseerden. 

Wat kan je verwachten?
Wil je kind niet of niet goed eten? Heb je een selectieve of kieskeurige eter? Maak jij je zorgen om het eetgedrag van je kind? Of heb je het gevoel dat elke maaltijd veel energie vraagt of een strijd is? Wil je weten wanneer je nu echt aan de bel moet trekken? Dan biedt deze vorming een antwoord op jouw vragen.

In onze praktijk werken wij dagelijks met deze kinderen en hun ouders. Een moeilijke eter aan tafel is niet altijd makkelijk en het kan je geduld als ouder best op de proef stellen. Om dit in een ruimer kader te plaatsen zullen we tijdens deze vorming de normale eetontwikkeling van jonge kinderen schetsen.

Daarnaast kijken we ook naar de risicofactoren en alarmsignalen die wel de nodige aandacht vragen om te vermijden dat het escaleert tot een ernstig eetprobleem of eetstoornis. Door de onbekendheid van ernstige eetproblemen bij jonge kinderen wordt dit nog te vaak laattijdig opgepikt door artsen. Net daarom geven we jou als ouder de nodige informatie zodat je zelf sterker in je schoenen staat om dat gesprek aan te gaan.

Tot slot krijg je concrete tips om de eetsituatie te optimaliseren. Hopelijk kan zo de rust aan tafel weerkeren in jouw gezin.

Ook grootouders of andere geïnteresseerden zijn welkom op deze vorming.

Na deze vorming:

 • Heb je zicht op de eetontwikkeling van jonge kinderen en weet je wanneer ze hierin bepaalde sprongen maken
 • Kan je alarmsignalen herkennen
 • Weet je wat de eetstoornis ARFID is
 • Ken je het verschil tussen ARFID, picky eating en anorexia nervosa
 • Sta je sterker in je schoenen om het gesprek met artsen rond jouw bezorgdheden aan te gaan
 • Weet je hoe kinderen stapsgewijs leren proeven
 • Heb je concrete tips om hier thuis mee aan de slag te gaan

Wanneer:

 • Donderdag 1 februari 2024 | 19u30 - 21u30 - EetMee Puurs | € 35 (max 18 personen)
 • Woensdag 28 februari 2024 | 19u30 - 21u30 - Online webinar | € 25 (max 25 personen)

Grootouders of familieleden van kinderen die bij ons in behandeling zijn, krijgen korting op de vorming die doorgaat in de praktijk te Puurs.VORMING: Eten gaat niet bij elk kind vanzelf 

Voor wie?
Kinderbegeleidsters, onthaalouders, leerkrachten, zorgcoördinatoren, middagtoezichters

Wat kan je verwachten?
Kom je in je dagelijkse werking in contact met kinderen bij wie eten niet vanzelf gaat? Twijfel je soms over de juiste aanpak? Dan is deze training zeker iets voor jou.

Deze vorming is gericht op sensibilisering en bewustwording van eetproblemen. Enerzijds helpt het om beginnende eetproblemen sneller te herkennen en gericht door te verwijzen. Anderzijds biedt deze bewustwording weerwoord tegen bepaalde misvattingen of vooroordelen.

Hier kaderen we de normale eetontwikkeling van kinderen en bieden we daarnaast een overzicht van een aantal indicaties die kunnen wijzen op eetproblemen. De voornaamste focus ligt op het aanreiken van handvaten en concrete tips voor de dagelijkse praktijk binnen jouw organisatie. We bekijken hoe je kan omgaan met kinderen die voeding weigeren of heel selectief eten. Je leert hoe je gezonde eetgewoonten kan stimuleren zonder kinderen met eetproblemen onbewust te forceren. Je krijgt zicht op wat je tegen ouders kan zeggen als ze aangeven dat hun kindje moeilijk eet. En ook wat je best niet zegt.

Na deze vorming:
 • Heb je zicht op de eetontwikkeling van jonge kinderen en weet je wanneer ze hierin bepaalde sprongen maken 
 • Kan je alarmsignalen herkennen
 • Weet je wat de eetstoornis ARFID is
 • Ken je het verschil tussen ARFID, picky eating en anorexia nervosa
 • Weet je hoe je ouders hierin kan ondersteunen en naar wie je kan doorverwijzen
 • Kan je de aanpak in jouw organisatie verfijnen om deze doelgroep te ondersteunen

Wanneer:

 • Dinsdag 6 februari 2024 | 19u30 - 21u30 - EetMee Puurs | € 65 (max 18 personen)
 • Dinsdag 26 maart 2024 | 19u30 - 21u30 - Online webinar | € 55 (max 25 personen)


VORMING: Een heldere kijk op eetproblemen en ARFID

Voor wie?
Geïnteresseerde zorgprofessionals zoals psychologen, diëtisten, vroedvrouwen, pediatrisch verpleegkundigen

Wat kan je verwachten?
Wil je meer kennis opbouwen rond eetproblemen en de eetstoornis ARFID? En heb je interesse in de psychosociale impact ervan op het kind en zijn context? Dan is deze vorming een absolute aanrader.

Deze training geeft een heldere kijk op eetproblemen en de eetstoornis ARFID. Daarnaast krijg je zicht op de impact van eetproblemen op gezinnen. Eerst is er natuurlijk de mentale impact op het kind zelf. Daar stopt het echter niet, want bij eetproblemen staat vaak heel het gezinssysteem onder druk. We focussen hier op wat het voor ouders betekent wanneer hun kind niet, weinig of heel selectief eet. We bekijken tegen welke muren deze ouders aanlopen en waar ze nood aan hebben. We kijken ook naar de mogelijke gevolgen voor de ouder-kindrelatie wanneer eten een strijd dreigt te worden. Daarnaast blijft ook de partnerrelatie niet gespaard en kunnen ook broers en zussen hinder ondervinden bij eetproblemen.

Eveneens de impact van sondevoeding op de thuissituatie en op het dagelijks leven nemen we onder de loep. We bekijken tevens hoe we hierrond het gesprek met ouders kunnen aangaan. Vervolgens werpen we nog een blik op de sociale participatie die belemmerd wordt bij ernstige eetproblemen of eetstoornissen.

Tot slot kadert deze vorming het belang van een multidisciplinaire aanpak in de behandeling en dat in combinatie met een gezinsgerichte visie.

Na deze vorming:

 • Kan je eetproblemen sneller herkennen

 • Weet je wat de eetstoornis ARFID is

 • Ken je het verschil tussen ARFID, picky eating en anorexia nervosa

 • Heb je een ruime kijk op eetproblemen vetrekkende vanuit een gezinsvisie

 • Kan je je een beeld vormen van wat sondevoeding betekent in de thuissituatie

 • Heb je kennis van de psychosociale impact van eetproblemen op het hele gezin  

 • Kan je de aanpak in jouw organisatie verfijnen om deze doelgroep beter te ondersteunen

Wanneer?

 • Dinsdag 16 januari 2024 | 9-12u - EetMee Puurs | € 85 (max 18 personen)

 • Dinsdag 16 april 2024 | 9-12u - EetMee Puurs | € 85 (max 18 personen)
VORMING: Preventie en vroeginterventie van eetproblemen en ARFID

Voor wie?
Deze vorming richt zich op huisartsen en kinderartsen zodat beginnende eetproblemen sneller opgepikt worden. 

Wat kan je verwachten?
Krijg je in je praktijk regelmatig te maken met bezorgheden van ouders omtrent de eetproblemen van hun kind? Weet je niet goed hoe je dit moet aanpakken of is het moeilijk om uit te sluiten of het om zorgwekkend eetgedrag gaat? Dan kan deze vorming een antwoord bieden op jouw vragen.

We bekijken eerst de alarmsignalen van eetproblemen en je maakt kennis met de eetstoornis ARFID. Zo kan je deze onderscheiden van haperend eetgedrag binnen de normale eetontwikkeling. Je krijgt ook zicht op de impact van eetproblemen op het hele gezinssysteem. Zowel het kind als zijn ouders, broers of zussen ondervinden hier de gevolgen van. Zo kijken we voorbij de medische blik zodat je deze gezinnen beter kan ondersteunen.

Je krijgt uitleg rond een zorgpad om als leidraad te gebruiken. Het geeft de signalen weer die doorverwijzing vragen en het brengt die doorverwijzing ook in kaart overheen de verschillende zorglijnen.

Na deze vorming:

 • Weet je wat de eetstoornis ARFID is
 • Ken je het verschil tussen ARFID, picky eating en anorexia nervosa
 • Heb je een ruime kijk op eetproblemen vetrekkende vanuit een gezinsvisie
 • Heb je kennis van de psychosociale impact van eetproblemen op het hele gezin
 • Heb je als arts voldoende informatie om vroegdetectie en vroeginterventie van eetproblemen te realiseren
 • Heb je door middel van een zorgpad zicht op de mogelijkheden omtrent doorverwijzing


Wanneer

 • Dinsdag 20 februari 2024 | 9-12u - EetMee Puurs | € 85 (max 18 personen)Vormingen in de praktijk en webinars gaan door van zodra er voldoende inschrijvingen zijn. Je wordt hier tijdig voor gecontacteerd. VORMING: Omgaan met eetproblemen binnen een CAR

Voor wie?
Zorgprofessionals die werken in een centrum voor ambulante revalidatie

Wat kan je verwachten?
Krijg je in het centrum voor ambulante revalidatie vaak te maken met eetproblemen? Weet je onvoldoende hoe je dit moet aanpakken? Of heb je nood aan concrete tools? Dan biedt deze vorming enkele handvaten om hiermee aan de slag te gaan binnen jouw organisatie.

Vanuit een blik op de normale eetontwikkeling krijg je zicht op risicofactoren en indicaties voor eetproblemen. De eetstoornis ARFID wordt uitgebreid toegelicht zodat je hier een goed kader rond hebt. Daarnaast kijken we naar eetproblemen vanuit autistisch perspectief. Ook de psychosociale impact en de gezinsimpact krijgen hierbij de nodige aandacht. Van daaruit kaderen we het belang van ouderbetrokkenheid bij de aanpak van eetproblemen.

Tot slot krijgen jullie praktische tips mee voor de dagelijkse praktijk om jullie aanpak rond eetproblemen verder te verfijnen. Zowel wat betreft screening als behandeling.


Na deze vorming:

 • Kan je eetproblemen sneller herkennen
 • Weet je wat de eetstoornis ARFID is
 • Ken je het verschil tussen ARFID, picky eating en anorexia nervosa
 • Heb je meer kennis rond autisme en eetproblemen
 • Heb je een ruime kijk op eetproblemen vetrekkende vanuit een gezinsvisie
 • Heb je kennis van de psychosociale impact van eetproblemen op het hele gezin
 • Krijg je tools aangereikt om je werking rond eetproblemen te optimaliseren
 • Heb je handvaten om ouderbetrokkenheid bij eetproblemen te optimaliseren

Wanneer?
Deze vorming geef ik graag op locatie binnen jouw organisatie voor het hele team. Contacteer me vrijblijvend voor meer informatie of voor een prijsaanvraag.Vorming op maat

Vind je in bovenstaande vormingen niet meteen terug wat je zoekt? Heb je een bepaalde vraag rond eetproblemen of eetgewoonten bij jonge kinderen? Wil je specifieke tips om jouw werking hierrond te optimaliseren? Neem dan zeker contact met ons op en we bekijken samen de mogelijkheden om een vorming op maat uit te werken.MULTIDISCIPLINAIRE GROEPSPRAKTIJK VOOR JONGE KINDEREN MET EETPROBLEMEN

- ondersteuning voor het hele gezin -